AMINTRA

9 เมษายน 2024

ไอเดีย Lead Generation สำหรับธุรกิจ B2B เพิ่มกำไรทางการตลาด

Lead Generation คือกระบวนการที่ธุรกิจใช้เพื่อสร้างและระบุลูกค้าที่มีศักยภาพ (potential customers) หรือ Leads ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการตลาดและขายสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือกระบวนการที่ธุรกิจใช้ในการระบุและดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการซื้อสินค้าหรือบริการ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในทางธุรกิจ Lead หมายถึงข้อมูลของลูกค้าที่มีความสนใจและมีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นลูกค้าของบริษัท ซึ่งอาจเป็นข้อมูลเช่น ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ตำแหน่งงาน เป็นต้น กระบวนการ Lead Generation ประกอบด้วยหลายขั้นตอน เช่น การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าเพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย, การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อหาและระบุลูกค้าที่สนใจ, รวมถึงการบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ธุรกิจต้องการ Lead Generation

ธุรกิจต้องการ Lead Generation

ในยุคปัจจุบัน การสร้าง Lead Generation คือ กลยุทธ์ทางการตลาดที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ เนื่องจากช่วยเพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Market) ที่มีศักยภาพให้เป็นลูกค้าที่ทำการซื้อสินค้าและบริการจริง ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถเพิ่มยอดขายและรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การมี Lead ที่มีคุณภาพช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่ชัดเจน และพัฒนากลยุทธ์การขายและการตลาดที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ Lead Generation ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามและวัดผลกระทบของกลยุทธ์ทางการตลาดได้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจ

ไอเดียทำ Lead Generation

หลักการและแนวทางในการสร้าง Lead Generation ที่มีประสิทธิภาพ หลักการพื้นฐานของการทำ Lead Generation คือ ดึงดูด > โน้มน้าวใจ > ปิดการขาย > ประทับใจและบอกต่อ
การสร้าง Lead Generation ที่ดีและมีประสิทธิผลนั้น ธุรกิจควรปฏิบัติตามหลักการและแนวทางที่สำคัญ ดังนี้:

  1. กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน การเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และระบุกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงในการตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจ จะช่วยให้สามารถพัฒนากลยุทธ์และเนื้อหาการสื่อสารที่ตรงใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  2. สร้างเนื้อหาที่มีคุณค่าและน่าสนใจ การผลิตเนื้อหาที่มีคุณค่า เช่น บทความ วิดีโอ ไวท์เปเปอร์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยดึงดูดและสร้างการมีส่วนร่วมจากลูกค้าที่มีศักยภาพ
  3. ใช้ช่องทางการตลาดดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ มาใช้ในการเข้าถึง เช่น SEO, PPC, Social Media Marketing จะช่วยเพิ่มโอกาสในการพบปะและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
  4. พัฒนากลยุทธ์ Lead Magnet สร้างสิ่งจูงใจหรือ Lead Magnet เช่น ของแถม รหัสส่วนลด หรือเนื้อหาพิเศษ เพื่อแลกกับข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า อันจะนำไปสู่การเกิด Lead ที่มีคุณภาพ
  5. บริหารจัดการฐานข้อมูล Lead อย่างมีประสิทธิภาพ การนำระบบบริหารจัดการ Lead (CRM) มาใช้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถประมวลผล คัดกรอง และติดตาม Lead ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สถิติการทำ Lead Generation ที่น่าสนใจ

ในปัจจุบัน Lead Generation ถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม B2B ซึ่งการสร้างฐานลูกค้าที่มีคุณภาพนั้นมีความท้าทายสูง ดังนั้น การทำความเข้าใจสถิติที่เกี่ยวข้องกับ Lead Generation จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถวางกลยุทธ์และใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างสถิติ Lead Generation ที่น่าสนใจ:

  1. ตาม Hubspot, 79% ของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมาจากการใช้กลยุทธ์ Lead Generation เป็นหลัก แสดงให้เห็นว่าการสร้าง Lead มีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของธุรกิจ
  2. รายงานจาก Demand Gen Report พบว่า 68% ของบริษัทมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาลีดที่มีคุณภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของธุรกิจในการระบุและบริหารจัดการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญ
  3. ตาม Hubspot, การใช้ยุทธวิธีการตลาดที่หลากหลายช่องทางจะช่วยให้การดำเนินการ Lead Generation มีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 4 เท่า เมื่อเทียบกับการใช้ช่องทางเดียว
  4. LinkedIn พบว่า การใช้ Social Media เป็นช่องทางในการสร้าง Lead สำหรับธุรกิจ B2B สามารถเพิ่มการตอบรับถึง 80% เมื่อเทียบกับการใช้ช่องทางอื่นๆ
  5. ตาม Marketo, บริษัทที่ใช้กลยุทธ์ Lead Nurturing (การดูแลและเพาะเลี้ยง Lead) จะมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง 50% มากกว่าบริษัทที่ไม่ได้ใช้กลยุทธ์นี้

ด้วยสถิติที่น่าสนใจเหล่านี้ จะช่วยให้ธุรกิจตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระบบ Lead Generation ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ควรทำ Lead Generation เองหรือจ้างเอเจนซี่

ควรทำ Lead Generation เองหรือจ้างเอเจนซี่

เมื่อธุรกิจเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้าง Lead Generation เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการขาย ต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินการด้วยตนเองหรือว่าจ้างเอเจนซี่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาดำเนินการให้ ซึ่งการเลือกวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมและขีดความสามารถของธุรกิจเป็นสำคัญ

ธุรกิจที่มีทรัพยากรและงบประมาณเพียงพอ รวมถึงมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทีมการตลาดอย่างเพียงพอ อาจเลือกที่จะดำเนินการ Lead Generation ด้วยตนเอง โดยสามารถพัฒนาเครื่องมือและกลยุทธ์ต่างๆ ที่จำเป็นตามความต้องการของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมและปรับเปลี่ยนกระบวนการได้อย่างคล่องตัว อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเอง อาจจะใช้เวลาและทรัพยากรของบริษัทเองไปมาก ในทางกลับกัน หากธุรกิจมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรและงบประมาณ หรือมีบุคลากรที่ยังขาดความเชี่ยวชาญด้านการทำ Lead Generation โดยเฉพาะ การจ้างเอเจนซี่ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากเอเจนซี่เหล่านี้มักจะมีความเชี่ยวชาญและเครื่องมือที่เหมาะสมกว่า สามารถช่วยให้ธุรกิจได้รับ Lead ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการแปลงลูกค้าเป้าหมายให้เป็นยอดขายได้ดีกว่า แม้จะเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างแต่อาจคุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่ได้รับ ดังนั้น การตัดสินใจว่าจะทำ Lead Generation เองหรือจ้างเอเจนซี่นั้น ต้องพิจารณาถึงความพร้อมและขีดความสามารถของธุรกิจเป็นหลัก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและคุ้มค่ากับการลงทุน

Lead Generation สำคัญกับ B2B อย่างไร?

สำหรับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ B2B (Business-to-Business) การสร้าง Lead Generation เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดและการขาย ซึ่งแตกต่างจากธุรกิจ B2C (Business-to-Consumer) ที่มุ่งเน้นไปที่การขายสินค้าหรือบริการโดยตรงกับผู้บริโภคทั่วไป

ในตลาด b2b lead generation นั้น จำนวนลูกค้าเป้าหมายมีจำนวนไม่มาก แต่มีมูลค่าการซื้อที่สูงกว่า ดังนั้น การระบุและดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ การใช้ยุทธวิธีการตลาดที่เหมาะสม เช่น การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่า การใช้ช่องทางดิจิทัล รวมถึงการบริหารจัดการลีดอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุลูกค้าที่สนใจและมีแนวโน้มที่จะทำการซื้อ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มยอดขายและรายได้ในที่สุด นอกจากนี้ ในตลาด B2B กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้ามักจะซับซ้อนและใช้เวลานาน จึงต้องการการสร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่ง Lead Generation ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการในส่วนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น การลงทุนสร้างระบบ Lead Generation ที่แข็งแกร่งจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ B2B ที่ต้องการเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันและขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ อันจะนำไปสู่การเพิ่มยอดขายและรายได้ในที่สุด

TAG ที่เกี่ยวข้อง:
admin
ผู้เขียน AMINTRA CHAIPAK

หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Sixtygram ดำรงต่ำแหน่งทั้ง CEO และนักการตลาดผู้เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ด้าน Digital Marketing จะไม่มีวันหยุดนิ่ง และจะปรับเปลี่ยในทุกๆวัน การแสวงหาความรู้เพื่อยอดต่อในธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด