AMINTRA

4 เมษายน 2024

Marketing Mix 4C คืออะไร? กลยุทธ์การตลาดผ่าน Influencer marketing

แนวคิดการตลาดจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีทางเลือกมากขึ้นและมีอำนาจในการตัดสินใจสูง เมื่อกว่า 60 ปีก่อน  E. Jerome McCarthy ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดชาวอเมริกันได้นำเสนอแนวคิด “ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 4Ps” ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจำหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันที่ลูกค้ามีทางเลือกมากมายและมีอำนาจในการตัดสินใจมากขึ้น การนำเสนอ 4Ps อาจไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ Bob Lauterborn จึงได้เสนอแนวคิด “Marketing Mix 4Cs” เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้ายุคใหม่ ผ่านหนังสือ Rethinking the 4 P’s ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีอำนาจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น

Marketing Mix 4C คือ

Marketing Mix 4C คือ

Marketing Mix 4C คือแนวคิดการตลาดที่เน้นมุมมองของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจาก 4P 4C ทำให้นักการตลาดมุ่งเน้นที่การสร้างคุณค่า ลดต้นทุน เพิ่มความสะดวก และสื่อสารแบบสองทางกับลูกค้า ซึ่งจะช่วยสร้างความพึงพอใจและความภักดีต่อแบรนด์ได้มากกว่าการโปรโมตแบบเดิมๆ การตลาด 4c มีอะไรบ้าง?

Customer Value (คุณค่าที่ลูกค้าได้รับ)

การสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าถือเป็นหัวใจสำคัญของการตลาด โดยคุณค่านั้นอาจมาจากคุณภาพสินค้า การตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะ ความสะดวกสบาย ประสบการณ์ที่ดี หรือคุณค่าทางใจและสังคม ธุรกิจต้องทำความเข้าใจลึกซึ้งเพื่อนำเสนอคุณค่าที่ลูกค้าต้องการได้อย่างตรงจุด

Cost (ต้นทุนของลูกค้า)

ต้นทุนไม่ใช่เพียงแค่ต้นทุนทางการเงินเท่านั้น แต่รวมถึงต้นทุนด้านเวลา พลังงาน และความพยายามในการแสวงหา ประเมิน และใช้สินค้าหรือบริการด้วย นักการตลาดต้องพยายามลดต้นทุนเหล่านี้ให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความคุ้มค่าสูงสุด

Convenience (ความสะดวกสบาย)

Convenience (ความสะดวกสบาย) การทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นถือเป็นปัจจัยสำคัญ ทั้งความสะดวกด้านเวลา สถานที่ และช่องทางการจัดจำหน่าย การให้บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน หรือการสั่งซื้อออนไลน์ ล้วนเป็นความสะดวกที่ลูกค้าต้องการ

Communication (การสื่อสารแบบสองทาง)

Communication (การสื่อสารแบบสองทาง) การสื่อสารในปัจจุบันต้องเป็นการสื่อสารแบบสองทางมากกว่าการส่งข้อมูลเพียงด้านเดียว นักการตลาดต้องรับฟังเสียงจากลูกค้า สร้างปฏิสัมพันธ์ และให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับแบรนด์ การทำความเข้าใจความคิดเห็นของลูกค้าจะนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

4C Marketing ส่งผลอะไรต่อ Influencer Marketing

4C Marketing ส่งผลอะไรต่อ Influencer Marketing

หากนำแนวคิด 4C Marketing มาประยุกต์ใช้กับ Influencer Marketing จะส่งผลดีต่อการสร้างแบรนด์และการสื่อสารการตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจาก Influencer คือผู้ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มผู้ติดตามของตนเอง พวกเขาจึงเป็นช่องทางหลักในการส่งมอบคุณค่าและคอนเทนต์ที่น่าสนใจไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ 4C ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การทำ Influencer Marketing นั้นสามารถช่วยลดต้นทุนในการสื่อสารการตลาด เนื่องจากแบรนด์ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูงในการโฆษณาเอง การใช้ Influencer ที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ความเชื่อถือและนิยมติดตามจะทำให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากกว่า ด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก

นอกจากนี้ การเลือก Influencer ที่มีรูปแบบเนื้อหาและช่องทางการสื่อสารเหมาะสมจะสร้างความสะดวกให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลของแบรนด์ได้ง่ายด้วย ด้วยความชำนาญในการสร้างคอนเทนต์ที่น่าสนใจและดึงดูดกลุ่มผู้ติดตาม Influencer จึงเป็นช่องทางสำคัญที่จะนำพาแบรนด์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างสะดวกและทั่วถึง สุดท้ายคือการสื่อสารแบบสองทางที่สำคัญยิ่งสำหรับ Influencer Marketing เนื่องจากกลุ่มผู้ติดตามสามารถแสดงความคิดเห็น มีปฏิสัมพันธ์ และให้ข้อเสนอแนะกับ Influencer ได้ตลอดเวลา ทำให้แบรนด์สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น การสื่อสารแบบสองทางนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างการรับรู้และประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

โดยสรุปแล้ว การนำแนวคิด 4C Marketing มาใช้ร่วมกับการทำ Influencer Marketing จะช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างคุณค่า ลดต้นทุน เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง และมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นำไปสู่การสร้างความสำเร็จในการสื่อสารการตลาดและการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืน

ข้อดีของการตลาด 4C’s

การนำแนวคิดการตลาด 4C มาประยุกต์ใช้มีข้อดีและประโยชน์มากมาย เพราะช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างตรงจุดและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ประการแรก การให้ความสำคัญกับคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับมากกว่าเน้นเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ ทำให้นักการตลาดสามารถทำความเข้าใจลูกค้าได้อย่างลึกซึ้งและตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจสูงสุด

นอกจากนี้ โดยที่ 4C ให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนในมุมมองของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางเงิน เวลา หรือความพยายาม จึงทำให้ธุรกิจสามารถออกแบบกระบวนการและช่องทางการเข้าถึงสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพิ่มความคุ้มค่าและความสะดวกสบายสูงสุด ซึ่งจะเป็นจุดแข็งในการดึงดูดลูกค้าได้อย่างยั่งยืน สุดท้ายที่สำคัญ 4C คือ การเปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางระหว่างแบรนด์และลูกค้ามากขึ้น ลูกค้าสามารถให้ข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ได้อย่างใกล้ชิด ทำให้ธุรกิจสามารถพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานได้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งการสร้างความภักดีต่อแบรนด์และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในระยะยาว

เจาะลึกวิเคราะห์ 4C’s ตัวอย่าง

วิเคราะห์การประยุกต์ใช้แนวคิด 4C Marketing Mix ผ่านตัวอย่างกรณีศึกษา จะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นว่านักการตลาดสามารถนำหลักการนี้มาปรับใช้ได้อย่างไร

ตัวอย่างที่ 1: Uber
บริษัท Uber ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการนำเสนอบริการรถรับจ้างแนวใหม่ โดยตอบโจทย์ 4C ได้ดังนี้

  • Customer Value: สามารถเรียกใช้บริการได้สะดวกรวดเร็วผ่านโมบายแอปพลิเคชัน บริการมีมาตรฐาน มีระบบรักษาความปลอดภัย
  • Cost: ลดต้นทุนการเดินทางของผู้ใช้บริการ เช่น ค่าน้ำมัน ค่าจอดรถ เป็นต้น
  • Convenience: การสั่งรถและชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเพียงไม่กี่คลิก
  • Communication: แอปพลิเคชันเปิดให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นและให้คะแนนบริการ

ตัวอย่างที่ 2: Netflix
บริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์และซีรีส์ยอดนิยม Netflix ก้าวล้ำด้วยการให้ความสำคัญกับ 4C ดังนี้

  • Customer Value: มีภาพยนตร์ให้ดูแบบไม่จำกัดจำนวน สามารถสลับดูได้บนทุกจอและทุกระบบปฏิบัติการ
  • Cost: ราคาในการสมัครเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าบริการดูหนังทางโทรทัศน์หลายช่องทาง
  • Convenience: ลูกค้าเลือกได้ว่าจะดูเวลาใด ที่ไหน สามารถหยุดชั่วคราวและกลับมาดูต่อได้
  • Communication: แพลตฟอร์มของ Netflix เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้ชมสำหรับปรับปรุงเนื้อหาและคุณภาพการบริการ

จากตัวอย่างเหล่านี้ จะเห็นได้ว่านักการตลาดสามารถนำหลัก 4C มาประยุกต์ใช้ได้กับทุกธุรกิจ ทั้งในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การกำหนดราคาและต้นทุน การสร้างความสะดวก พร้อมทั้งรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างแท้จริง

TAG ที่เกี่ยวข้อง:
admin
ผู้เขียน AMINTRA CHAIPAK

หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Sixtygram ดำรงต่ำแหน่งทั้ง CEO และนักการตลาดผู้เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ด้าน Digital Marketing จะไม่มีวันหยุดนิ่ง และจะปรับเปลี่ยในทุกๆวัน การแสวงหาความรู้เพื่อยอดต่อในธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด