AMINTRA

29 มีนาคม 2024

Outsource คืออะไร? เปิดม่านธุรกิจใหม่ที่คุณต้องรู้

ในยุคปัจจุบันที่โลกธุรกิจเต็มไปด้วยการแข่งขันอย่างรุนแรง การบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับองค์กรธุรกิจทุกประเภท วิธีการหนึ่งที่ช่วยตอบโจทย์ปัญหานี้คือ “Outsource” หรือการว่าจ้างบุคคลหรือองค์กรภายนอกให้มารับผิดชอบงานบางส่วนของบริษัท มาร่วมค้นหาคำตอบไปกับ Sixtygram กันเลย!

Outsource คือ

Outsource คือ

Outsource คือ การจ้างงานบริการจากภายนอกองค์กร เป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการที่ช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักและกิจกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเต็มที่ โดยมอบหมายงานสนับสนุนหรืองานที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักให้กับผู้เชี่ยวชาญภายนอก ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา ทรัพยากร และต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรได้เป็นอย่างมาก

การทำ Outsource นั้นมักเกี่ยวข้องกับการทำสัญญาจ้างระหว่างบริษัทกับผู้ให้บริการ Outsource โดยสัญญาจะระบุรายละเอียดงาน ขอบเขตความรับผิดชอบ ระยะเวลา ค่าจ้าง และเงื่อนไขต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันข้อพิพาททั้งสองฝ่าย

ความสำคัญของบริษัท Outsource

ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ บริษัท Outsource จึงมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้องค์กรก้าวข้ามข้อจำกัดด้านทรัพยากร และมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ความสำคัญของบริษัท Outsource มีดังนี้

ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน
การจ้างบริษัท Outsource ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างพนักงานประจำ ค่าสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ทำงาน เนื่องจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเป็นภาระของบริษัทผู้รับจ้าง ทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานลงได้อย่างมาก


เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
บริษัท Outsource มีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆ โดยเฉพาะ มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์สูง จึงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กร


เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น
บริษัท Outsource มักจะมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่เสมอ เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยผ่านบริการของบริษัทเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น


ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ 
องค์กรสามารถปรับขนาดทีมงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานและความต้องการได้อย่างคล่องตัว โดยการเพิ่มหรือลดจำนวนบุคลากรจากบริษัท Outsource ทำให้มีความยืดหยุ่นสูง


มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลัก
เมื่อมอบหมายงานบางส่วนให้บริษัท Outsource ดูแล องค์กรก็จะสามารถโฟกัสไปที่การบริหารจัดการธุรกิจหลัก และกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเต็มที่

บริษัท Outsource จึงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในระยะยาว

ข้อดีของการจ้าง Outsource

 1. ได้ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะและประสบการณ์สูงมารับผิดชอบงาน
 2. ลดภาระการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหา ฝึกอบรม เป็นต้น
 3. สามารถปรับเปลี่ยนกำลังคนได้ง่ายตามความต้องการของงาน
 4. มีต้นทุนที่แน่นอนและควบคุมได้

ข้อเสียของการจ้าง Outsource

 1. อาจมีปัญหาการสื่อสารและความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
 2. เสี่ยงต่อความปลอดภัยและการรั่วไหลข้อมูลสำคัญ
 3. ความไม่เป็นอิสระในการควบคุมและบริหารจัดการงาน
 4. ปัญหาเรื่องคุณภาพงาน หากไม่มีการกำกับดูแลที่ดี

ประโยชน์ที่ได้จาก Outsource

Outsource นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ประโยชน์ที่ได้จากการว่าจ้างบริการภายนอก การว่าจ้างบริการจากภายนอกหรือ Outsource กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญที่องค์กรธุรกิจนิยมนำมาใช้ เนื่องจากเป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุน และผลักดันให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิผล ประโยชน์สำคัญที่ได้จากการ Outsource มีดังนี้

 • ลดต้นทุนการดำเนินงาน การจ้างบริการจากภายนอกช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายขององค์กร ทั้งค่าจ้างพนักงาน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายด้านสถานที่ทำงาน เนื่องจากผู้ให้บริการ Outsource จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ทำให้ประหยัดงบประมาณได้มาก
 • เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพงาน บริษัท Outsource มีบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงานนั้นๆ จึงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง ช่วยเสริมศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่องค์กร
 • เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น บริษัทผู้ให้บริการ Outsource มักจะมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่เสมอ เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการ ทำให้องค์กรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยผ่านบริการเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น
 • มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับปริมาณงานได้อย่างคล่องตัว โดยการเพิ่มหรือลดจำนวนบริการที่รับจากผู้ให้บริการ Outsource ตามความจำเป็น
 • โฟกัสไปที่ธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่ เมื่อมอบหมายงานบางส่วนให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกดูแล องค์กรก็จะสามารถโฟกัสไปที่การบริหารจัดการธุรกิจหลักและกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเต็มที่
 • ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น การใช้บริการ Outsource ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ดีขึ้น เนื่องจากมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นสูง
 • ลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ
  การมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้รับผิดชอบงาน จะช่วยลดความเสี่ยงจากการทำงานที่ผิดพลาดหรือขาดประสิทธิภาพ รวมถึงลดความเสี่ยงด้านกฎหมายและข้อพิพาทต่างๆ

Outsource จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำพาสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

งาน Outsource ยอดนิยมในปัจจุบัน

 1. บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การดูแลระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น
 2. บริการด้านการตลาดและโซเชียลมีเดีย อาทิ การทำการตลาดออนไลน์ การดูแลแฟนเพจ การสร้างคอนเทนต์
 3. บริการด้านการเงินและบัญชี เช่น การจัดทำบัญชี การวางระบบควบคุมภายใน การวิเคราะห์งบการเงิน
 4. งานพิมพ์เอกสาร แปลเอกสาร จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 5. บริการด้านบริการลูกค้าสัมพันธ์และสายด่วน (Call Center)
 6. งานด้านบริการสำนักงาน เช่น พนักงานธุรการ เลขานุการ งานพิมพ์เอกสาร
TAG ที่เกี่ยวจข้อง:
admin
ผู้เขียน AMINTRA CHAIPAK

หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Sixtygram ดำรงต่ำแหน่งทั้ง CEO และนักการตลาดผู้เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ด้าน Digital Marketing จะไม่มีวันหยุดนิ่ง และจะปรับเปลี่ยในทุกๆวัน การแสวงหาความรู้เพื่อยอดต่อในธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด