AMINTRA

12 พฤษภาคม 2024

บรีฟงาน คืออะไร? พร้อมวิธีบรีฟงานที่ดี อัปเดต 2024

บรีฟ (Brief) แปลว่า แจ้งใจความย่อ ๆ ให้ทราบ
บรีฟงาน คือ การให้ข้อมูลหรือคำชี้แจงรายละเอียดของงานที่ต้องการให้ทีมงานหรือผู้รับงานได้ทราบ เพื่อให้สามารถทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการ การบรีฟงานที่ดีจะช่วยให้งานออกมาได้คุณภาพและลดปัญหาการทำงานผิดพลาด ต่อไปนี้เป็นวิธีบรีฟงานที่ดีที่ควรปฏิบัติในปี 2024

การบรีฟงานที่ดีจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้โครงการประสบความสำเร็จ เนื่องจากช่วยให้ทุกคนเข้าใจถึงเป้าหมายและกรอบการทำงานเดียวกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดี ลดปัญหาการสื่อสารผิดพลาด และนำไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

ความสำคัญของการบรีฟงาน

ความสำคัญของการบรีฟงาน

ช่วยให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันในเป้าหมายและขอบเขตของงาน

การบรีฟงานที่ดีจะช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตของงานนั้นๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำงานร่วมกัน การที่ทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดความคลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนซึ่งอาจนำไปสู่ความล้มเหลวของโครงการ

ลดปัญหาการสื่อสารผิดพลาด ทำให้งานราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การบรีฟงานที่ชัดเจนและละเอียดจะช่วยลดปัญหาการสื่อสารผิดพลาด เนื่องจากทุกคนได้รับข้อมูลและรายละเอียดที่ถูกต้องตรงกัน ไม่ต้องเดาหรือตีความจากคำพูดที่คลุมเครือ ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้โครงการสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ช่วยกำหนดทิศทางและแนวทางการทำงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

การบรีฟงานที่ดีจะระบุแนวทาง มาตรฐาน และกระบวนการทำงานที่ทุกฝ่ายต้องยึดถือปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานของทุกคนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความสอดคล้องกลมกลืนกัน ลดความสับสนและความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไป

ส่งผลให้งานออกมาได้คุณภาพตามที่ต้องการ ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

เมื่อทุกฝ่ายมีความเข้าใจที่ตรงกัน ปฏิบัติงานตามแนวทางและกระบวนการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ย่อมส่งผลให้งานที่ออกมามีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ เนื่องจากการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีความคลาดเคลื่อนหรือการตีความที่แตกต่างกัน และเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่ได้กำหนดไว้

การบรีฟงานทางการตลาด 

การบรีฟงานในทางการตลาดจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในส่วนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายการตลาดร่วมกันการบรีฟงานในทางการตลาดนั้นจะเกี่ยวข้องกับการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 1. ฝ่ายการตลาด (Marketing Team) ฝ่ายการตลาดจะเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของแคมเปญการตลาด รวมถึงกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ และระยะเวลาในการดำเนินแคมเปญ ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการบรีฟให้กับฝ่ายอื่นๆ
 2. ฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Agency/Team) ฝ่ายนี้จะรับบรีฟจากฝ่ายการตลาด เพื่อสร้างสรรค์แนวคิด คอนเซ็ปต์ และชิ้นงานโฆษณาต่างๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญ
 3. ฝ่ายสื่อ (Media Agency/Team) ฝ่ายสื่อจะรับบรีฟจากฝ่ายการตลาดและฝ่ายสร้างสรรค์ เพื่อวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ และประเภทของสื่อที่ใช้
 4. ฝ่ายผลิตชิ้นงาน (Production House) ฝ่ายนี้จะรับบรีฟจากฝ่ายสร้างสรรค์เพื่อผลิตชิ้นงานโฆษณาต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวคิดและคอนเซ็ปต์ที่ได้รับมา
 5. ฝ่ายวิจัยและประเมินผล (Research & Evaluation Team) ฝ่ายนี้จะได้รับบรีฟเกี่ยวกับเป้าหมายของการวิจัยหรือการประเมินผลสำเร็จของแคมเปญ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการตลาดในอนาคต

วิธีการบรีฟงานที่ดี

การบรีฟงานที่ดีในปี 2024 จำเป็นต้องผสมผสานเทคโนโลยีและวิธีการสื่อสารที่ทันสมัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทีมงานท่ามกลางสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไร้พรมแดน การมีส่วนร่วม การสื่อสารที่รวดเร็วและต่อเนื่อง จะช่วยให้การบรีฟงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

 1. ใช้เทคโนโลยีการประชุมทางไกล (Virtual Meeting) อย่างคล่องแคล่ว การบรีฟงานผ่านระบบประชุมทางไกลจะช่วยให้สามารถรวบรวมทีมงานจากหลากหลายสถานที่ได้อย่างสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้เครื่องมือแชร์หน้าจอ (Screen Sharing) เพื่อนำเสนอรายละเอียดได้อย่างชัดเจน
 2. จัดทำสื่อนำเสนอที่ใช้งานง่ายและน่าสนใจ การนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อที่เข้าใจง่าย เช่น Presentation Deck, Infographic หรือแม้แต่วิดีโอสั้นๆ จะช่วยดึงดูดความสนใจ และทำให้ผู้ฟังสามารถจดจำเนื้อหาได้ดีขึ้น
 3. แบ่งปันเอกสารบรีฟอย่างเป็นทางการ หลังจากบรีฟแล้ว ควรจัดทำเอกสารบรีฟที่มีรายละเอียดครบถ้วนแล้วแชร์ให้ทีมงานทุกคน เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงและป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เช่น แชร์ผ่าน Cloud Storage หรือแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน
 4. เปิดช่องทางสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวก ใช้ช่องทางการสื่อสารแบบเรียลไทม์ เช่น แชทกลุ่ม (Group Chat) เพื่อให้ทีมงานสามารถซักถาม แลกเปลี่ยนความเห็น หรือขอคำแนะนำได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
 5. กำหนดระยะเวลาบรีฟที่เหมาะสม บรีฟงานย่อมต้องใช้เวลา จึงควรกำหนดระยะเวลาให้เหมาะสม ไม่รีบร้อนหรือยืดยาวจนเกินไป เพื่อให้ทีมงานมีเวลาเข้าใจและวางแผนงานได้อย่างเต็มที่
 6. ใช้เครื่องมือจัดการโครงการที่ทันสมัย ประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มจัดการโครงการออนไลน์ เช่น Trello, Asana เพื่อให้ทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการได้อย่างสะดวก ติดตามความคืบหน้า และแบ่งงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. สอบถามข้อมูลย้อนกลับอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรปล่อยให้โครงการดำเนินไปโดยปราศจากการติดตามผล ให้สอบถามผลการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าจากทีมงานเป็นระยะ เพื่อรับทราบปัญหาหรือข้อจำกัดต่างๆ และให้คำปรึกษาแนะนำได้ทันท่วงที
TAG ที่เกี่ยวข้อง:
admin
ผู้เขียน AMINTRA CHAIPAK

หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Sixtygram ดำรงต่ำแหน่งทั้ง CEO และนักการตลาดผู้เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ด้าน Digital Marketing จะไม่มีวันหยุดนิ่ง และจะปรับเปลี่ยในทุกๆวัน การแสวงหาความรู้เพื่อยอดต่อในธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด